czyli jak podawać treści edukacyjne, aby ułatwić uczniom jej przyswojenie

Od ponad stu lat model nauczania w wielu polskich szkołach praktycznie się nie zmienił.
Nauczyciel podaje uczniom wiedzę, uczniowie w jakiś sposób mają sobie tę wiedzę włożyć
do głowy, aby potem móc się nią wykazać podczas sprawdzianu itp. Ten model nie
przewiduje potrzeby zainteresowania, zaciekawienia ucznia tematem lekcji, a więc
wzbudzenia w nim wewnętrznej motywacji do nauki. Opiera się przede wszystkim na
motywacji zewnętrznej, czyli ocenach. Niestety dziś już doskonale wiemy, że zewnętrzna
motywacja, rodzaj kija lub marchewki nie jest sposobem, który efektywnie zachęca
kogokolwiek do pełnego zaangażowania. To fikcja, którą możemy zmienić.

Efektywne metody nauczania to taki sposób podawania i prezentowania wiedzy, który
prowokuje uczniów do samodzielnego jej zgłębiania. I to prowokuje się skutecznie.
Uczniowie chcąc wykorzystać, zastosować wiedzę w praktyce, starają się sami do niej
dotrzeć, sami ją odnaleźć i co być może najważniejsze, sami się wzajemnie dokształcać.

Nauczanie przedmiotu w ten sposób, zwalnia nauczyciela z roli nadzorcy, zamieniając go
w doradcę - mentora. Dzięki temu, zazwyczaj, jego rola sprowadza się do pozycji
koordynatora, który kieruje uczniami w procesie samodzielnego odkrywania i poznawania
kolejnych elementów i etapów wiedzy w danym temacie, bez narzucania im metod, toku
postępowania, czy ograniczania ich potencjału poznawczego. Uczenie się jest naturalną
potrzebą każdego człowieka, zabijaną niestety błędnymi metodami edukacyjnymi. Jednak
poprzez efektywne pobudzanie tej naturalnej chęci do uczenia się, prowokujemy uczniów
do samokształcenia. I, choć to nieco kontrowersyjne, możemy tak oddziaływać na każdego
ucznia i na każdym etapie edukacji.

Efektywne metody nauczania można zastosować w każdym z przedmiotów. Działają tak
samo w nauczaniu przedmiotów ścisłych, humanistycznych, jak i zawodowych. Choć
oczywiście w każdym z nich stosuje się nieco inne techniki.

Szkolenie to z pewnością pomoże nauczycielom podnieść efektywność ich nauczania, jak
również pozytywnie wpłynąć na atmosferę panującą podczas zajęć lekcyjnych