Większość osób zna takie pojęcia jak temperament czy osobowość. Wydaje nam się
nawet, że coś wiemy na ten temat, że znamy cechy poszczególnych typów czy profili.
Zajmując się tym zagadnieniem już blisko 20 lat zauważyliśmy, że przekonanie o posiadanej
wiedzy nijak nie przekłada się na jej zastosowanie w relacjach. Wynika to głównie z braku
narzędzi, które w bezpośrednich kontaktach moglibyśmy zastosować.

To właśnie ten brak narzędzi jest odpowiedzią na pytanie:
Dlaczego tak wielu ludzi nie potrafi się ze sobą porozumieć?

Umiejętność określania profili osobowości u siebie i innych jest skutecznym narzędziem
do budowania pozytywnych relacji z drugim człowiekiem i to bez względu na wzajemne
zależności zawodowe, rodzinne, społeczne, czy towarzyskie. Szczególnie dotyczy to relacji
pomiędzy nauczycielem (wychowawcą) a uczniem.

Prawidłowe rozpoznanie profilu osobowości ucznia jest warunkiem koniecznym do
określenia i zastosowania właściwej ścieżki wychowawczo-edukacyjnej w pracy z uczniem
już od samego początku jego edukacji. W dalszym etapie kształcenia jest przydatnym
narzędziem do wskazania predyspozycji zawodowych ucznia. Dzięki temu, różnice
indywidualne w profilach osobowości, które bardzo często stanowią problem podczas lekcji,
stają się plastycznym materiałem w rękach nauczyciela, który może efektywnie wykorzystać
w swojej pracy w szkole.

Jednym z celów naszego szkolenia jest udowodnić teorię, że nie ma złych uczniów, tak
samo, jak nie ma złych nauczycieli. Jest tylko między nimi zbyt wiele niezrozumienia. Po
każdym szkoleniu zauważamy, w opinii naszych słuchaczy, że ta teoria znajduje
potwierdzenie w praktyce.