jak rozpoznać, czy to zmiany rozwojowe czy zaburzenie psychiczne?

Problematyka okresu dorastania budzi żywe zainteresowanie zarówno wśród
psychologów, jak i pedagogów. Adolescencja, to okres burzliwych zmian o podłożu
hormonalnym, jakie dokonują się w ciele nastolatka i mają ogromny wpływ na jego
funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Okres dorastania to także czas eksperymentowania,
sprawdzania się w nowych rolach, określania własnych granic czy też swojego miejsca w
społeczności.


Kryzys adolescencyjny
Pojawiająca się przejściowa utrata kontroli na własną psychiką w starciu ze
środowiskowymi oczekiwaniami stawianymi młodemu człowiekowi, powoduje określone
konsekwencje w jego zachowaniu, nazywane kryzysem adolescencyjnym.


Zaburzenia psychiczne okresu dorastania
Coraz częściej młodzi ludzie nie potrafią poradzić sobie z przystosowaniem się do zmian
zachodzących w okresie dorastania, w konsekwencji podejmują różnorodne zachowania
autodestrukcyjne lub ryzykowne, będące przejawem zaburzeń psychicznych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań patologicznych jest tym większe, im więcej
działa różnorodnych czynników wysokiego ryzyka przy słabych zasobach środowiskowych
kompensujących zagrożenia.


Cel szkole
nia

Wyposażyć nauczycieli (rodziców) w wiedzę o przemianach zachodzących w okresie
adolescencji i możliwościach rozpoznawania wskaźników nieprzystosowania, będących
symptomami zaburzeń psychicznych młodzieży. Wskazanie czynników prowadzących do
zaburzeń psychicznych w celu wyeliminowania ich ze środowiska szkolnego (domowego).