czyli jak nauczyć ucznia skutecznych technik, gwarantujących trwałe efekty uczenia się

W 2014 roku nasza firma we współpracy ze studentami Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy przeprowadziła po raz pierwszy badania na temat znajomości
strategii uczenia się wśród uczniów szkół średnich. Chcieliśmy nie tylko sprawdzić, czy
uczniowie znają i stosują strategie uczenia się, ale również jaki ma to wpływ na osiągane
przez nich wyniki w nauce. Badania te kontynuujemy do dziś, sukcesywnie rozszerzając o
kolejne szkoły. Prowadzimy również analizy skuteczności konkretnych technik uczenia się.
Dzięki temu, podczas naszych szkoleń, możemy na bieżąco przekazywać informacje o
efektywności poszczególnych technik, oparte nie o teorię, a o wyniki własnych badań.
W oparciu o tę wiedzę przygotowaliśmy cykl szkoleń “Techniki uczenia się”, które
dostosowaliśmy odpowiednio dla szkół średnich i podstawowych. Podczas każdego
szkolenia uczymy konkretnych technik uczenia się. Wiedzę przekazujemy w taki sposób, aby
nauczyciele mogli potem zapoznać z nią swoich uczniów i tym samym poprawić efektywność
ich uczenia się.


Z prowadzonych przez nas badań, niepokojący jest szczególnie jeden wniosek. Otóż
zdecydowana większość uczniów zadeklarowała, że wiedzę o technikach uczenia się, które
zdarza im się stosować, uzyskali od kolegów, rodziców lub podczas korepetycji. Bardzo
nieliczna grupa została nauczona tych technik w szkole. Co może oznaczać, że
prawdopodobnie w obecnym systemie edukacyjnym brakuje zajęć, podczas których
uczniowie uczyliby się, jak mają się efektywnie uczyć. Co gorsze, stosowane przez większość
uczniów techniki, nie należą do najskuteczniejszych, za to bardzo często wymagają od nich
ogromnego wysiłku i czasu.


Nasze szkolenie ma właśnie uzupełnić tę lukę w metodyce. Przekazujemy wiedzę na temat
konkretnych technik uczenia się i ich efektywności.